Kuulontutkimukset

Meillä diagnostiset kuulontutkimukset tekee koulutettu audionomi Sirkku-Marja Väätäinen. Audionomi eli kuulontutkija on sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka on erikoistunut audiologiseen hoitotyöhön. Audiologisen hoitotyön tavoitteena on selvittää diagnostisilla kuulontutkimuksilla kuulonaleneman laatu ja taso. Niiden perusteella arvioidaan asiakkaan tarve kuulon kuntoutukselle eli kuulokojeille.

Ihmisen korvat aistivat ääniä 20 Hz:stä aina 20000 Hz:n saakka. Kuulontutkimukset tehdään yhdellätoista taajuudella, taajuuksien 125 Hz – 8000 Hz:n välillä. Nämä taajuudet ovat puheen kuulemisen kannalta kaikkein tärkeimmät. Kumpikin korva tutkitaan erikseen, koska kuulonalenema voi olla erilainen kummassakin korvassa.

Korvavaha korvakäytävissä on kuulontutkimusten este. Mikäli korvakäytävissä on korvavahaa niin paljon, että kuuloa ei voida tutkia, veloitamme turhasta käynnistä varatun tutkimuksen hinnan.

Elämä on yllätyksiä täynnä. Joskus varattu aika ei sovikaan. Peru silloin varattu aika viimeistään 24-tuntia ennen varattua aikaa numerosta 040 488 9543.

Kuulontutkimukseen voit tulla oma-aloitteisesti tai lääkärin lähetteellä. Meluvammaepäilyssä maksajatahona voi olla työnantajan vakuutusyhtiö maksusitoumuksellaan.

Miten kuuloa tutkitaan?

Äänesaudiometria DFF00

Äänesaudiometria-tutkimuksella tarkoitetaan ilma- ja luujohtokuulon tutkimusta. Nämä tutkimukset tehdään kumpaankin korvaan erikseen. Tutkimuksen ajan asiakas istuu joko äänieriössä tai muussa kuulontutkimukseen tarkoitetussa tilassa, kuten akustoidussa tilassa.

Ilmajohtotutkimuksessa asiakkaalla on korvillaan kuulokkeet. Niistä kuuluvien äänimerkkien perusteella etsitään hennoimmat äänet, mitä asiakas kuulee yhdeksällä tai yhdellätoista eri taajuudella. Tutkittava antaa napin painalluksella merkin, että on kuullut äänen.

Luujohtotutkimuksessa luujohtovärähtelijä on korvalehden takana kartiolisäkkeen päällä. Sieltä ääni johtuu suoraan sisäkorvaan. Sillä kuuluvien äänimerkkien perusteella etsitään heikoimmat äänet mitä asiakas kuulee viidellä taajuudella. Koska luu on kova pinta ja se johtaa ääniä, annetaan samanaikaisesti vastakkaiseen korvaan peiteääni tutkittavilla taajuuksilla. Tutkittava antaa napin painalluksella merkin, että on kuullut äänen.

Äänesaudiometrian perusteella saadaan tieto kuulonaleneman tyypistä ja haitasta verrattuna laskennalliseen hyvään kuuloon. Alkuhaastattelu, korvakäytävien tarkastus, tutkimukseen valmistautuminen, varsinainen tutkimus, tulosten kirjaaminen sekä palautteen kertominen vie aikaa noin 30 minuuttia.

Puheaudiometria DFF15

Puheaudiometrialla tarkoitetaan sanojen tunnistuskynnyksen ja sanojen tunnistusprosentin mittausta. Tutkimus tehdään kumpaankin korvaan erikseen DFF00 äänesaudiometria tutkimuksen jälkeen. Puheaudiometrian tutkimuksen perustus on äänesaudiometria.

Tutkimuksen aikana asiakkaalla on korvillaan kuulokkeet. Ensin tutkimuksessa etsitään puhekynnys, eli pienin mahdollinen taso, missä asiakas tunnistaa sanat oikein. Asiakkaalle annetaan 25 sanaa ja aina viiden sanan jälkeen alennetaan voimakkuutta. Tätä jatketaan siihen saakka, kunnes asiakas ei enää tunnista yhtään sanaa oikein. Tämän jälkeen tutkitaan sanojen tunnistusprosentit 20 dB voimakkaammalla tasoilla kuin saadut puhekynnykset. Tältä tasolta lasketaan oikein toistettujen sanojen %-määrä, mikä antaa asiakkaan maksimaalisen sanojentunnistusprosentin.

Puheaudiometrian perusteella saadaan tietoa, miten asiakas tunnistaa sanat hälyttömässä ympäristössä verrattuna laskennallisesti hyviin sanojen tunnistuskynnyksiin ja sanojen tunnistusprosentteihin. Tutkimuksen kesto on noin 30 minuuttia.

Epämiellyttävyyskynnysmittaus DFF30

Epämiellyttävyyskynnysmittauksella selvitetään, milloin asiakas kokee äänien muuttuvan mukavasta epämiellyttäväksi.

Tutkimuksen aikana asiakkaalla on korvillaan kuulokkeet. Tutkimus suoritetaan kolmesta jopa kahdeksaan taajuuteen riippuen asiakkaan tilanteesta. Tämän tutkimuksen perusteella asetetaan kuulokojeisiin sovitustilanteessa ns. rajoittimet, etteivät ympäristöstä tulevat äänet ole liian kovia kuulokojeen käyttäjälle. Tätä tutkimusta edeltää aina DFF00 äänesaudiometria ja DFF15 puheaudiometria. Tutkimuksen kesto on 15 minuuttia.

Tinnitusanalyysi DFF80

Tinnitusanalyysiä edeltää äänesaudiometria. Tinnitusanalyysin avulla selvitetään millä taajuudella ja voimakkuudella tinnitus eli korvan soiminen mahdollisesti on.
Kokonaisuudessaan tutkimuksen kesto on 90 minuuttia. Tutkimus sisältää asiakkaan haastattelun, korvien tarkastamisen, äänesaudiometrian ja tinnitusanalyysitutkimukset sekä palautekeskustelun.

Hälypuhetesti DFF16

Hälypuhetestin avulla saadaan selville kuulonaleneman aiheuttama haitta hälyisissä tilanteissa. Tämän perusteella voidaan arvioida kuulonaleneman toimintahäiriötä ja kuulokojekuntoutuksen laadunarviointia.

Testissä asiakas istuu akustoidussa huoneessa audionomin kanssa. Puhe ja häly tulevat kaiuttimista. Asiakkaan tehtävänä on toistaa viiden sanan lauseen jokainen sana niin kuin hän ne kuulee. Tutkimus tehdään siten, että tutkitaan vasemman, oikean ja molempien korvien tunnistuskyky ilman kuulokojeita. Tämän jälkeen tutkitaan uudelleen kuulokojeiden kanssa. Koska tutkimusmittauksia on useampi, mittausten järjestystä muutetaan tarvittaessa asiakkaan mahdollisen väsymisen ja huomiokyvyn heikkenemisen johdosta.

Hälypuhetestiin varataan aikaa vähintään 60 min.

Kuuloneuvonta

Kuuloneuvonnassa asiakkaan kanssa käydään läpi hänen kuuloasiansa ja mietitään yhdessä millaiset ratkaisut auttavat häntä kuulemaan paremmin tai suojaamaan kuuloa.

Ennen kuulokojeiden sovitusta tutkitaan äänes- ja puheaudiometria sekä epämiellyttävyyskynnysmittaus. Tutkimusten perusteella saadaan tieto siitä, millaiset kuulokojeet asiakkaalle sopivat. Kuulokojeiden valintaan vaikuttavat myös asiakkaan toiveet ja tarpeet, näkökyky, käsien toimintakyky, korvanlehtien muoto ja koko, korvakäytävien muoto ja koko sekä asiakkaan mahdolliset sairaudet.

Kuuloneuvontaan varataan aikaa 30 minuuttia. Kuuloneuvonnan vastaanottomaksu hyvitetään asiakkaalle seuraavalla käynnillä, kun hänestä tulee asiakkaamme. Kuuloneuvonnan yhteydessä kerrotut asiat ja kustannusarviot ovat voimassa asiakkaan kanssa yhdessä sovitun ajan.

Kuulokojetutkimukset

Ennen kuulokojeiden sovitusta tehdään DFF00 äänesaudiometria, DFF15 puheaudiometria ja DFF30 epämiellyttävyyskynnysmittaukset. Tällä käynnillä tarvittaessa otetaan myös mallit korvista. Käyntiin aikaa varataan 1,5 tuntia.

Mallien otto KUU51

Korvista otetaan mallit esimerkiksi kuulokojeen ja kuulonsuojaimien valmistukseen.

Audionomi tarkastaa asiakkaan korvakäytävät otoskoopilla eli korvalampulla ja varmistaa, että ne ovat puhtaat. Seuraavaksi hän asettaa korvakäytävään valokynällä pienen superlon- tai pumpulitupon noin 2 cm etäisyydelle korvakäytävän suulta. Tämän jälkeen hän tarkastaa otoskoopilla, että tuppo on sopivalla etäisyydellä. Sen jälkeen hän pursottaa malliaineen ruiskulla asiakkaan korvakäytävään. Malliaine kovettuu korvakäytävässä noin viidessä minuutissa. Mallin poiston jälkeen tarkastetaan korvat. Mallit voidaan ottaa molemmista korvista samanaikaisesti tai erikseen asiakkaan toiveiden mukaan. Mallien ottoon menee aikaa noin 20 min.

Korvavaha korvakäytävissä on mallien oton este. Pyydämme käymään, sairaanhoitajan tai työterveyshoitajan vastaanotolla korvien tarkastuksessa. Mahdollisen korvahuuhtelun jälkeen mallit voidaan ottaa seuraavana päivänä. Mikäli malleja ei voida ottaa korvavahan vuoksi, perimme normaalin käyntimaksun.

Kuulokojeiden sovitus DAX08

Kuulokojeiden sovituskäynnillä audionomi sovittaa kuulokojeet kotikokeiluun asiakkaan kuulon tarpeiden mukaan. Ensin tarkastetaan, että kuulokojeet ovat kooltaan sopivan kokoiset asiakkaan korviin. Kuulokojeita säädettäessä samalla asiakkaan kanssa tarinoidaan ja näin tarkastetaan erilaisten äänien kuuluvuus. Mikäli asiakas kokee jotkin äänet epämiellyttävinä, kojetta säädetään asiakkaalle miellyttävämmiksi.

Mikäli asiakas ei ole aikaisemmin käyttänyt kuulokojeita, on kuulokojeiden kautta tuleva uusi äänimaisema täysin uusi. Tästä johtuen edetään pienin askelin ja aluksi kuulokojeet säädetään vaimeammaksi, että asiakkaan aivojen kuulosolut heräävät tekemään työtä.

Kun kuulokojeiden äänimaisema on asiakkaasta miellyttävä ja hän saa kuulokojeilla hyvin puheesta selvää, kuulokojeet annetaan hänelle kotikokeiluun 2–3 viikoksi. Ennen kotikokeilua asiakkaalle opetetaan kuulokojeiden korviin laitto ja sitä harjoitellaan yhdessä vastaanotolla. Kuulokojeiden kotikokeilu aika on asiakkaalle ilmainen.

Lisäksi asiakkaalle neuvotaan kuulokojeiden käyttöön ja hoitoon liittyvät asiat. Hänelle annetaan mukaan kuulokojeiden käyttöön ja hoitoon liittyvät ohjeet.

Kuulokojeiden säätö / tarkastus DAX00

Kuulokojeiden kokeiluajan jälkeen asiakas tulee vastaanotolle kontrollikäynnille.
Tämä käynti alkaa kuulumisten vaihtamisella. Tärkein on asiakkaan oma tarina kuulokojeiden käytöstä, onhan hän oman kuulemisen kokemusten asiantuntija. Mikäli tapaamisessa on mukana myös asiakkaan läheinen, niin myös hänen ajatuksensa läheisensä kuulokojeiden käytöstä ja kuulemisesta mielellään kuullaan.

Audionomi tarkastaa asiakkaan korvat. Kuulokojeet pyyhitään desinfioivalla liinalla ja tarkistetaan niiden toiminta. Sen jälkeen kuulokojeisiin otetaan yhteys sovitusohjelmalla ja luetaan niiden päiväkirja. Kuulokojeiden päiväkirjasta audionomi näkee esimerkiksi, miten monta tuntia kuulokojeita on käytetty päivittäin, millaisissa ääniympäristöissä niitä on käytetty, onko äänen voimakkuutta jouduttu muuttamaan pienemmälle tai suuremmalle, sekä millaisissa tilanteissa kuulokojeiden äänenvoimakkuutta on muutettu.

Tämän jälkeen kuulokojeille tehdään tarvittaessa tarkempi hienosäätö asiakkaan toiveiden mukaan. Tavoite on säätää kuulokojeet siten, että asiakas ikään kuin ”unohtaa” kuulokojeet korviinsa. Sopivat ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt kuulokojeet ovat asiakkaan korvissa yhtä mukavat kuin hyvin istuvat arkikengät jaloissa.

Mikäli jotkut äänet kuulokojeiden kautta tuntuvat epämiellyttäviltä, on tarve säätää kuulokojeita. Kuulokojeiden säätötarve on ajankohtainen myös silloin, kun kuulokojeita on jo käytetty säännöllisesti jonkin aikaa tai niiden käyttäjä kokee, ettei hän enää niillä kuule kunnolla.

Mikäli olet saanut kuulokojeet julkisen terveydenhuollon kautta, emme valitettavasti KuuloSirpakassa voi niitä säätää.

REM-mittaus

REM-mittaus on lyhenne englannin kielestä “Real Ear Measuremet”, joka tarkoittaa todellisen antotason mittausta korvakäytävästä. Tämä menetelmä on objektiivinen menetelmä.

Asiakkaan korvakäytävään asetetaan pieni mittaletku. Otoskoopin avulla vielä tarkastetaan, että mittaletku on oikealla etäisyydellä tärykalvosta. Korvakäytävä mittauksella tarkastetaan mittaletkun oikea paikka tärykalvosta. Kuulokojeet asetetaan asiakkaan korviin siten, että mittaletku pysyy paikallaan. Tehdään kolme mittausta. Näillä mittauksilla saadaan optimitasot, miten kuulokojeet tulee säätää. REM-mittaus on audionomille yksi hyvä lisämenetelmä säädettäessä kuulokojeita.

Insitu-audiometria

Kuulokojeiden sovitusohjelmien avulla voidaan tutkia asiakkaan kuulon ilmajohtokynnykset ja epämiellyttävyyskynnys mittaukset kuulokojeiden kautta. Riippuen kuulokojeiden sovitusohjelmasta tutkimusäänenä voidaan käyttää puhdasta äänestä, pulsoivaa äänestä tai uikkuääntä. Insitu-audiometria on audionomille yksi hyvä lisämenetelmä säädettäessä asiakkaan kuulokojeita

Miten kuulokojeita säädetään?

Monissa kuulokojeissa on äänenvoimakkuuden säädin. Sen avulla kuulokojeen käyttäjä voi säätää kuulokojeiden kokonaisvahvistusta joko pienemmälle tai suuremmalle.

Audionomilla on kuulokojeiden sovitusohjelmissa satoja nappuloita, joiden avulla kuulokojeita säädetään yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöiden.

Asiakkaan ei aina ole helppo kertoa minkälainen ongelma hänellä on kuulokojeiden kanssa. Audionomin tehtävä on ratkaista asiakkaan kuulokojeiden käyttöön liittyvät haasteet. Toisaalta ei aina ole helppoa tietää mitä asiakas tarkoittaa, sillä asiakas kertoo ongelmansa niillä sanoilla, jotka hänellä on. Tarkentavilla kysymyksillä audionomi löytää asiakkaan kanssa yhteisen merkityksen – joskus tähän voi mennä useampi tapaaminen.

Palveluhinnasto

Hinnasto on voimassa 1.3.2023 alkaen.

KOODI NIMIKE HINTA
DAX00 Kuulokojeen säätö tai tarkastus 60 min 90,00 €
DAX08 Kuulokojeen sovitus 60 min 90,00 €
DFF00 Äänesaudiometria (sis. ilma- ja luujohto) 75,00 €
DFF15 Puheaudiometria 80,00 €
DFF16 Hälypuheaudiometria 120,00 €
DFF20 Lapsiaudiometriset tutkimukset 120,00 €
DFF30 Epämiellyttävyyskynnysten mittaus 50,00 €
DFF80 Tinnitusanalyysi 120,00 €
KUU51 Mallien otto 60,00 €

Koti- ja laitoskäyntien toimenpiteiden hintaan lisätään 10,00 € ja verottajan mukainen kilometrikorvaus, joka on 0,53 € / km vuonna 2023.